Convocatòria de subvencions per a esdeveniments culturals a Mallorca

Convocatòria de subvencions per a esdeveniments culturals a Mallorca

El Consell de Mallorca obre la convocatòria de subvencions per a la dinamització sociocultural destinada a esdeveniments de gran repercussió.

S’ha aprovat una partida de cent setanta-tres mil dos-cents vint-i-vuit euros amb cinquantacinc cèntims (173.228,55 €) per a aquesta convocatòria de subvencions.

Aquesta convocatòria té com a objectiu regular la concessió de subvencions per cobrir les despeses derivades de l’organització i la realització d’esdeveniments d’importància que promoguin l’acció comunitària, la promoció social i difonguin els valors del patrimoni cultural de l’illa.

Els projectes que sol·licitin aquestes subvencions no poden tenir com a finalitat dur a terme campanyes de sensibilització, visibilització, captació de socis, dinamització o qualsevol altra campanya promocional.

Els esdeveniments subvencionables han de promoure activitats d’interès públic i social, i han de tenir com a finalitats promoure el teixit institucional i la cohesió ciutadana, afavorir el desenvolupament comunitari i familiar, fomentar valors cívics i de convivència, difondre i gaudir del patrimoni natural i cultural de Mallorca, incentivar la participació ciutadana a través de recursos socioculturals, defensar els drets ciutadans en condicions d’equitat i sense discriminació, promoure el creixement cultural qualitatiu i quantitatiu, fomentar el desenvolupament econòmic i circular de la societat insular, millorar la qualitat de vida mitjançant la participació ciutadana i transmetre els valors culturals del territori a través de l’educació.

La concessió d’aquestes subvencions s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, mitjançant convocatòria i procediment selectiu. Amb caràcter general, i sempre que sigui possible, es concedirà a cada associació la quantitat sol·licitada que compleixi els requisits per ser beneficiària.

Redacción

¡No te pierdas el Mallorca Live Festival 2024! Entradas a la venta desde 63€
Art Jove torna amb 75.000€ en premis per a joves artistes balears!
Previous slide
Next slide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore