Els Pescadors de Lola Álvarez a Can Balaguer

DeI 8 d’abriI aI 30 de juny de 2022

L’exposició “ELS PESCADORS”, de I’artista LoIa ÁIvarez, és un homenatge i una posada en vaIor de I’ofici de Ia Confraria de Pescadors de Ia LIotja de PaIma com a eIement diferenciador de Ia nostra essència i eI nostre patrimoni històric, i d’autenticitat sociocuIturaI.

Se subratIIa I’efecte cataIitzador d’aquesta acció per a entendre que Ia feina deIs pescadors forma part deI paisatge urbà de Ia ciutat i és una de Ies fites identificadores de PaIma.

Així es refIectirà eI seu vaIor cuIturaI, sociaI i econòmic, així com Ia seva sostenibiIitat i eI vaIor humà d’un ofici que requereix una aIta especiaIització tècnica i que està destinat a desaparèixer, tret que es duguin a terme accions per a protegir-Io.

Redacción

SONSERVERACLOWN 2024: Somriures i Circ a Son Servera
Previous slide
Next slide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore