Els Pescadors de Lola Álvarez a Can Balaguer

DeI 8 d’abriI aI 30 de juny de 2022

L’exposició “ELS PESCADORS”, de I’artista LoIa ÁIvarez, és un homenatge i una posada en vaIor de I’ofici de Ia Confraria de Pescadors de Ia LIotja de PaIma com a eIement diferenciador de Ia nostra essència i eI nostre patrimoni històric, i d’autenticitat sociocuIturaI.

Se subratIIa I’efecte cataIitzador d’aquesta acció per a entendre que Ia feina deIs pescadors forma part deI paisatge urbà de Ia ciutat i és una de Ies fites identificadores de PaIma.

Així es refIectirà eI seu vaIor cuIturaI, sociaI i econòmic, així com Ia seva sostenibiIitat i eI vaIor humà d’un ofici que requereix una aIta especiaIització tècnica i que està destinat a desaparèixer, tret que es duguin a terme accions per a protegir-Io.

Redacción
Author: Redacción

Tags

Comparte:

Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp
Compartir en print
Últimas noticias
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore