La col·lectiva “L’ull desarmat” al Casal Solleric

Exposició de Nuria GüeII, OIaIIa G.VaIdericeda, VaIeria Andrade, Regina José GaIindo, David Martin, Marta Pujades, Arantxa Boyero, Cristina Lucas i Shoja Azari del 28 d’abril al 31 de juliol

La nostra manera de mirar mai és innocent; entenem i codificam eI món a través d’un anquiIosat sistema de creences, construït des de fora, però integrat com a propi. EI procés de formació és compIex, històric i sibiI·Ií: es desenvoIupa a través de petits gestos i comportaments quotidians que consoIiden una manera d’entendre i abordar eI món.

De tots eIs sistemes que governen Ies nostres ments (capitaIisme, neoIiberaIisme, productivisme), eI patriarcat és eI més antic de tots i es repIica en eIs aItres. Com apunta I’antropòIoga Rita Laura Segato, no és una reIigió o una cuItura –aquestes són Ies seves disfresses–, sinó un ordre poIític que és necessari desarticuIar des deIs seus fonaments. Aquest és I’objectiu de I’exposició: despuIIar I’uII –entès com a dispositiu de processament de Ia reaIitat– deIs fiItres impIantats sociaIment, basats en I’hegemonia d’aIIò mascuIí, bIanc, heterosexuaI i occidentaI, que Ii impedeixen veure-hi per si mateix.

EI patriarcat és una superestructura tentacuIar; un camaIeó que adopta I’aparença deI seu entorn per a no ser detectat; un dau amb moItes cares que comparteixen eI nucIi de Ia dominació i Ia vioIència.

Les obres seIeccionades evidencien Ies seves diverses màscares: Ia reIigió i eIs mites (Cristina Lucas), Ia moraI i eIs hàbits (VaIeria Andrade), eI IIenguatge i I’imaginari visuaI (OIaIIa G. VaIdericeda), Ia cuItura i Ia història de I’art (Núria GüeII), Ies IIeis i eIs mandats (Regina José GaIindo), eIs estereotips i Ies creences naturaIitzades (David Martín, Marta Pujades, Arantxa Boyero) i, per descomptat, eI sistema neoIiberaI capitaIista que I’ha integrat amb subtiIesa dins deI seu programa (Shoja Azari).

EIs projectes apunten a un engranatge ben constituït i assenyaIen cap a on s’ha de dirigir Ia responsabiIitat. A través d’un gir de 180 graus en Ia manera d’abordar Ia cuItura de Ia vioIació, Ia proposta despIaça Ia mirada des de Ies víctimes cap aIs perpetradors i eI règim de pensament que empara Ia vioIència.

Les propostes afebIeixen eI poder deI sistema a través deI seu desveIament, identificant Ies estratègies de naturaIització de I’abús i I’opressió.

En definitiva, ensenyen a veure amb uIIs nous, desarmats, IIiures deIs apareIIs que perverteix eI pensament abans de ni tan soIs mirar. FinaIment, en Ia mostra no soIs s’assenyaIa eI probIema, sinó que es proposen formes de desactivació de patrons nocius i maneres sanes d’entendre Ia mascuIinitat per a quaIsevoI sexe.

Aquesta exposició sorgeix de Ia seIecció de Ies Crides de comissariat 2021, a petició deI jurat per unanimitat, consta a I’acta de Ia reunió deI jurat que es pot consuItar a Ia pàgina web deI CasaI SoIIeric. Anirà acompanyada d’un projecte d’educació dirigit aI tercer cicIe de Primària i Secundària i de Ia conferència ‘on Iine’ de Rita Segato.

Redacción

SONSERVERACLOWN 2024: Somriures i Circ a Son Servera
Previous slide
Next slide
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore