Nova convocatòria per la direcció de la Fundació Miró Mallorca

Nova convocatòria per la direcció de la Fundació Miró Mallorca

La Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca ha publicat, el passat 21 de desembre, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), la convocatòria i les bases per a la selecció de la plaça de direcció-gerència. Aquesta convocatòria estableix els requisits que han de complir els candidats interessats en assumir aquest important rol en l’entitat cultural.

Entre els requisits destacats, cal assenyalar la necessitat que els aspirants disposin d’una titulació universitària de llicenciatura, grau o equivalent. A més, es requereix que acreditin una trajectòria professional i experiència significativa en la direcció, programació i gestió de museus, centres d’art i/o espais culturals. Aquesta experiència ha de ser complementada amb coneixements sòlids en els àmbits de les arts visuals, la cultura, el pensament i les pràctiques artístiques contemporànies.

Un altre punt rellevant és la demanda de coneixement d’un dels dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma amb suficient fluïdesa per garantir el correcte desenvolupament de les responsabilitats associades a la direcció-gerència. El candidat seleccionat haurà de demostrar, en un termini màxim de dos anys, la seva habilitat també en l’altre llengua oficial. A més, es valora positivament el coneixement de l’anglès i d’altres llengües.

Els aspirants hauran de presentar un projecte de gestió i musicològic de la Fundació per als pròxims quatre anys, que inclourà les línies bàsiques d’actuació, criteris de treball i altres aspectes rellevants. Aquest document serà una part crucial de l’avaluació dels candidats.

És important destacar que no es consideraran les candidatures de persones que hagin estat separades, mitjançant expedient disciplinari, d’una administració pública, o que hagin rebut alguna inhabilitació per ocupar llocs de feina o exercir càrrecs públics mitjançant resolució judicial.

El termini de presentació de candidatures és de 35 dies hàbils, comptant des de la data d’aparició de la convocatòria al BOIB el 21 de desembre de 2023.

La comissió de selecció està integrada per experts independents ja implicats en la convocatòria anterior, que va ser declarada deserta en la recent reunió del Patronat de la Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca. Aquesta comissió, formada per Mària Vallés Segura, Josep Massot Ramis d’Ayreflor, Tonina Cerdà Ripoll, Manuel Borja Villel i Joan Punyet Miró, valorarà els mèrits dels candidats en les tres fases del procés de selecció.

La primera fase consistirà en l’anàlisi de la documentació aportada pels aspirants, amb una qualificació màxima de 25 punts. La segona fase inclourà l’avaluació del projecte de funcionament i la proposta de programació, amb un màxim de 35 punts. La tercera fase, una entrevista personal amb els tres candidats millor puntuats fins a aquest moment, tindrà una qualificació màxima de 15 punts.

Amb aquesta convocatòria, la Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca cerca seleccionar un professional qualificat i compromès per liderar la seva direcció-gerència en els pròxims anys.

Redacción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore